• MODA HUKUKU KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMLARI

MODA HUKUKU KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMLARI

Moda Hukuku Kurumsal Eğitimleri Nedir?

Moda Hukuku Enstitüsü tarafından, sektörün aktörleri olan tekstil, perakende, hazır giyim ve moda markalarına küresel moda pazarında rekabet üstünlüğünün kazanılması, sektörde yaratıcı ve katma değer yaratmaya odaklı bilincin gelişmesi ve sektörün değer zincirinin yönetim stratejilerin hukuki alt yapısının sağlamlaştırılması amacıyla kurumsal moda hukuku ve yönetimi eğitimleri verilmektedir.

TANITIM DOSYASI

Kurumsal eğitimlerde, eğitim verilmesi düşünülen şirketle birlikte belirlenen 5 aşamalı bir çalışma sistemi uygulanır.

KEŞİF: Sürecin amacının tanımlanması ve tarifelendirilmesi için talep edilen eğitimin ana çerçevesinin çıkarılması sürecidir.

Talep edilen eğitim için en uygun eğitmenler belirlenir. Şirketin ilgili birimi ve hizmetleri hakkında ayrıntılı brif alınır. Tüm bu veriler ışığında şirket içi ve dışı inceleme/ araştırma yapılır.

TANIMLAMA: Keşif aşamasında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, şirketin mevcut durumu hakkında bir rapor hazırlanır. Güçlü yönler, zayıf yönler, tehditler ve fırsatların analizleri yapılır.

İHTİYAÇ DEĞERLENDİRİLMESİ: Şirketin, değer zincirinin her aşamasındaki tanımlanmış hukuken güçlü yönleri, zayıf yönleri ve karşılaşabileceği hukuki tehditler doğrultusunda temel ihtiyaçlarının, sorunlarının ve gelişme alanlarının belirlenmesi, kuruma özgü eğitim önerileri teklif edilir.

UYGULAMA:  Hukuki ihtiyaçların değerlendirilmesinin sonucunda teklif edilen sürecin şirket tarafından kabul edilmesiyle, hedeflenen sonuca ulaşmak için daha önce tanımlanan ve değerlendirilen stratejik hukuki eğitim modülleri süreci başlatılır.

RAPORLANDIRMA: Gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin geri bildirimlerinin ve sonuçlarının değerlendirildiği aşamadır. Muhataplarla periyodik düzenli toplantılar yapılarak, gelişmeler hakkında değerlendirmeler yapılıp ve raporlar hazırlanır. 

Aşağıda belirtilen standart eğitim paketlerinin sunulması, kurumsal eğitim danışmanlığı hizmeti altında kurumların ihtiyaç duydukları en doğru ve en etkin eğitim modüllerinin tespiti, kuruma özel geliştirilmesi, uygulanması ve ölçümlenmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Kapsamında Hukuki Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi;

Moda sektörünün değer zincirinin ilk ve en önemli aşamalarından biri olan tasarım aşamasında ortaya çıkan eser ya da ürünün korunması büyük bir önem taşımaktadır. Tasarım sürecinde ortaya çıkan birçok ürün fikri ve sınaî mülkiyet hukukuna göre çeşitli korunma yollarından faydalanabilmektedir. Patent, marka, tasarım, eser gibi kavramlar fikri  ve sınaî mülkiyet hukuku ile koruma altyapısı bulmaktadır. 

Fikri ve sınaî mülkiyet hukukun amacı ürünlerden yararlanma şartlarını düzenleyip aykırı kullanımları yaptırıma bağlayarak nitelikli fikir ürünlerini korumak ve fikir üretimini özendirmektir. Moda Hukuku Enstitüsü tarafından bu kapsamda, fikri ve sınaî mülkiyete ilişkin hakların korunması için marka, patent, endüstriyel tasarımların tescili, fikri ve sınaî hakların haksız kullanımının engellenmesi, fikri ve sınaî haklara ilişkin muhatap şirketin ilgili birimine kurumsal eğitim verilmektedir.

ONLINE BAŞVURU

 

İnternet Üzerinden Yapılan Pazarlama Ve Satış Stratejilerinin Hukuka Uygunluğunun Denetimi,

Pazarlama ve satış moda sektöründe diğer sektörlerden daha fazla öneme sahiptir. Çünkü moda ürünlerinin ömürleri kısa, stil, renk gibi özellikleri önemli, çeşitleri fazladır ve bu ürünleri satın alacak olan alıcı sayısı tam olarak belirlenememektedir. Moda ürünlerinin hedef tüketiciye doğru akışını, doğru yer ve doğru zamanda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, internet üzerinden satış, daha düşük pazarlama maliyeti sağlama, coğrafi sınırları ortadan kaldırma, yüksek interaktiflik düzeyi ve müşteri ile iletişim sağlama gibi avantajlar sağlamaktadır.

Günümüzde moda endüstrisinde, internet üzerinde yapılan elektronik yayıncılık, sosyal medya platformları, elektronik ilan ve reklam faaliyetleri, internet yazılımları, elektronik mal ve hizmet ticareti ve benzeri faaliyetler her geçen gün artmaktadır. Söz konusu bu faaliyetlerin hukuki zeminin oluşturulması ve bu doğrultuda hareket edilmesi oldukça önem taşımaktadır.

Moda Hukuku Enstitüsü, fikri ve sınai hakların internet üzerinden kullanımı için hukuki altyapı kurulması, e-ticaret hukuku kapsamında gerekli hukuki altyapının kurulması, kişisel verilerin korunması ve kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking) ile mücadele edilmesi ve benzeri konularda şirketlerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü kazanması amacıyla bu alanlarda eğitimler vermektedir.

ONLINE BAŞVURU

Rekabet Hukuku’na uygun iş stratejilerinin oluşturulması ve denetlenmesi;

Rekabet hukuku, 4054 sayılı kanuna göre şirketler arasındaki rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı nitelikte olabilecek davranışların denetlenmesi ve yasaklanması suretiyle mal ve hizmet piyasalarında rekabetin korunmasını amaçlayan hukuk dalıdır.

Rekabet hukuku mal ve hizmet piyasasında rekabetin korunması için gerekli olup 4054 sayılı kanun ile mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunması amaçlanmaktadır.

Moda Hukuku Enstitüsü, moda endüstrisindeki birleşme ve devralmaların, sözleşmelerin rekabet hukuku kurallarına uyumu konusunda rekabet hukuku alanında eğitim programları düzenlemektedir. 

ONLINE BAŞVURU

Dış ticaret stratejilerinin belirlenmesindeki hukuki zeminin oluşturulması;

Moda endüstrisinde dış ticaret,  genel anlamı ile ülke içinde bulunan malların ve ulusal sermayenin ülke sınırları dışına paylaşımı ile açıklanabilir. Moda endüstrinin küresel pazarda gelişmesi ve rekabet üstünlüğünü sağlayabilmesi açısından dış ticaret politikalarını doğru belirlemesi önemlidir.

Moda Hukuku Enstitüsü söz konusu bu politikaların hukuki zemininin oluşturulması amacıyla uluslararası ticareti düzenleyen temel anlaşmaların hazırlanması, temel kuralların bilinmesi, dış ticaret finansmanına dair sözleşmeler hazırlanması, uyuşmazlıkların çözümü ve uluslararası ticari alım satımlarda kullanılan ödeme şekillerinin kararlaştırılması ile ilgili eğitimler vermektedir.

ONLINE BAŞVURU

İşçi Ve İşveren Arasındaki Menfaat Dengesinin Korunması,

İş Hukuku, işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı olup günümüzde hem işveren hem de işçiler iş hayatında profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. İş Kanunu ve yönetmelikler ile işçi-işveren ilişkisi, işyeri, iş sağlığı ve güvenliği gibi hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İş Hukuku işveren ve işçi tarafın haklarının korunması, çıkabilecek uyuşmazlıkların önceden önlenmesi doğan uyuşmazlıkların çözümü bakımından gereklidir. Her sektörde olduğu gibi moda ve tekstil endüstrisinde de işveren ile işçi arasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir.

Ayrıca, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, büyüklüğü ne olursa olsun tüm işyeri ve işletmeleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden sorumlu kılmaktadır. Yasa tüm işyerlerinin iş güvenliği mühendisi, işyeri hekimi hizmeti satın almasını, iş güvenliği risk analizi yapmasını, iş güvenliği ile ilgili teknik ve yönetsel iş ve işlemleri gerçekleştirmesini ön görmektedir.

Moda Hukuku Enstitüsü, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etme sürecinde çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemek ve taraflar arasındaki menfaat dengesini korumak amacıyla iş hukuku alanında kurumsal eğitim programları düzenlenmektedir.

ONLINE BAŞVURU

Satış ve pazarlama stratejilerinin reklam hukukuna uygunluğunun denetimi;

Moda Tasarım Sektörü değer zincirinin önemli aşamalarından biri olan pazarlamaya ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri reklamlardır. Pazarlama sürecinde reklamın önemi tartışmasızdır. Ancak hukuk düzeni reklamlara belirli sınırlamalar ve aldatıcı reklam yasağı gibi kurallar getirmektedir. Reklam ajansları ile reklam verenler arasında reklam sözleşmeleri imzalamakta olup bu sözleşme, her iki tarafa hak ve yükümlülükler yüklemektedir.

Reklam sözleşmeleri ile reklamın yayın süresi, ücret, reklamın yayından kaldırılması durumu gibi özellik arz eden ve sözleşmede olması gereken esaslı unsurlar düzenlenir. Sözleşmenin taraflara uygun olarak düzenlenmesi reklam verenin menfaatlerinin korunması açısından önemlidir.

Moda Hukuku Enstitüsü’nde reklamın yayın süresi, ücreti, yayından kaldırılması durumu gibi özellik arz eden ve sözleşmede olması gereken unsurların hukuka uygun şekilde ve menfaatlerini gözetecek biçimde düzenlenmesi amacıyla kurumsal eğitimler verilmektedir.

Satış ve satış sonrası stratejilerin tüketici hukukuna uygunluğunun denetimi;

Moda, sürekli değişime endeksli yapısı nedeniyle çoğu zaman, hızlı tüketilen ve yüzeysel bir kavram olarak algılansa da aslında psikolojik ve sosyolojik değerlere dayanan, hem bireysel hem de kitlesel etkisi olan derinlikli bir olgudur.

Modanın sahip olduğu bu güç tedarikçiler, aracılar, üreticiler, müşteriler, kamuoyu grupları, tasarımcılardan oluşan milyarlarca dolarlık moda endüstrisinin gelişmesine neden olmuştur. Sürekli değişim ve rekabetin yaşandığı, zaman baskısının ağır olarak hissedildiği bu endüstride de, ayakta kalabilmek için firmalar moda pazarlama planları yapmakta, ürün-tasarım, fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejileri geliştirerek uygulamaya koymaktadırlar. Oluşturulan bu stratejilerin, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”­ kapsamında, tüketiciler haklarını ihlal etmemesi ve hapis cezası, para cezası, müsadere ve iş yeri kapatma gibi hukuki cezalar ve tedbirlere sebep olmaması  için Moda Hukuku Enstitüsü bünyesinde moda sektöründe tüketici hukuku kapsamında eğitimler verilmektedir.

Skills: HUKUKÇULAR İÇİN, TASARIMCILAR İÇİN, YÖNETİCİLER İÇİN

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YASAL UYARI

Web sitemiz, kamuya genel bir bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
2012-2019 © Tüm telif hakları Moda Hukuku Enstitüsü’ne aittir.
Moda Hukuku Enstitüsü web sitesinin kısmen ya da tamamen kopyalanması yasaktır ve aksi davranış telif hakkı ihlali teşkil eder.

open
tr_TRTürkçe
en_USEnglish tr_TRTürkçe